BẢNG GIỜ TU CHIỀU T/P HỒ CH MINH H NỘI

( Tết Canh Dần 2010)

TN TU

SE2

SE4

SE6

SE8

SE10

SE12

SE14

SE16

TN4

TN6

TN10

TN12

TN 18

TN20

SH2

SQN2

SNT2

SPT2

PT4

Hnh trnh

33.00

29.30

31.30

33.30

40.00

43.00

40.00

41.00

40.00

40.30

40.00

41.00

41.00

40.00

24.30

13.00

09.00

04.30

04.30

Ga Si Gn

19.00

23.00

12.20

05.30

13.30

07.35

22.10

10.45

14.40

15.45

22.10

23.30

10.05

13.30

13.55

19.40

20.05

07.05

16.55

Bin Ha

19.58

 

13.03

06.12

14.16

 

 

 

 

 

 

 

10.51

14.16

14.38

20.30

20.55

08.00

17.48

Long Khnh

              

15.50

 

 

 

 

Gia Huynh
              

 

 

 

 

19.47

Mương Mn

 

 

15.41

08.50

 

 

 

14.40

 

 

 

 

13.57

 

18.00

23.15

00.43

11.00

21.03

Phan Thiết
                           

 

 

 

11.32

21.35

Ma Lm
              

18.20

 

 

 

 

Sng Mao
              

19.08

 

 

 

 

Thp Chm

 

 

17.55

11.05

 

 

 

 

21.20

22.52

06.25

 

16.58

 

20.40

02.29

03.32

 

 

Ng Ba              

 

 

04.19

 

 

Nha Trang

02.40

05.38

19.26

12.48

22.15

16.32

08.08

20.29

00.15

00.57

08.08

09.36

18.50

22.15

23.18

04.20

05.15

 

 

Ninh Ha              

23.58

05.03

 

 

 

Tuy Ha

 

 

21.31

14.47

 

 

 

 

 

 

 

 

22.00

 

01.21

06.50

 

 

 

Diu Tr

06.22

09.11

23.19

16.35

02.30

21.34

 

 

04.02

04.58

12.22

13.38

00.05

02.30

03.15

08.32

 

 

 

Quy Nhơn
              

 

08.55

 

 

 

Bồng Sơn
              

04.51

 

 

 

 

Đức Phổ
              

05.43

 

 

 

 

Qung Ngi

09.15

 

 

19.49

05.42

 

 

04.27

07.59

08.30

 

17.28

03.18

05.42

06.46

 

 

 

 

Ni Thnh              

07.35

 

 

 

 

Tam Kỳ

10.25

 

 

21.02

 

 

 

05.52

 

 

 

 

04.07

 

08.08

 

 

 

 

Tr Kiệu        

09.12

 

 

 

04.41

 

08.50

 

 

 

 

Đ Nẵng

12.18

14.14

04.48

22.44

09.21

05.40

19.59

08.07

12.37

13.23

19.59

20.55

07.04

09.21

10.07

 

 

 

 

Lăng C

 

 

 

00.13

 

 

 

 

 

 

 

 

09.21

 

12.27

 

 

 

 

Huế

15.05

16.38

07.15

01.50

12.35

09.41

23.26

12.09

15.57

17.03

23.26

 

11.15

12.35

13.43

 

 

 

 

Đng H

16.17

 

 

03.07

 

11.21

 

 

17.14

 

 

 

12.37

 

  

 

 

 

Đồng Hới

18.13

19.33

10.26

05.24

16.38

13.57

01.20

16.09

20.11

21.04

 

 

14.55

16.38

     
Đồng L

 

 

 

07.15

 

 

 

 

 

 

 

 

16.43

 

     
Hương Phố

 

 

 

08.20

 

 

 

 

 

 

 

 

17.56

 

     
Yn Trung

 

 

 

09.15

 

 

 

 

 

 

 

 

19.47

 

     
Vinh

22.14

23.09

14.11

09.45

21.40

18.47

 

21.05

00.50

01.56

08.45

10.17

20.29

21.40

     
Chợ Sy

 

 

 

10.28

 

 

 

 

 

 

 

 

21.19

 

     
Thanh Ha

00.40

 

16.37

12.08

01.00

21.44

 

 

03.24

04.43

 

12.57

23.36

01.00

     
Bỉm Sơn

 

 

 

12.48

 

 

 

 

 

 

 

 

00.18

 

     
Ninh Bnh

 

 

17.47

13.30

02.44

 

 

 

 

 

12.14

 

01.00

02.44

     
Nam Định

02.32

 

18.20

14.10

03.20

 

 

 

05.03

06.22

12.54

14.59

01.36

03.20

     
Phủ L

 

 

18.55

14.47

03.58

 

 

 

 

07.04

13.33

15.42

02.16

03.58

     
H Nội

04.10

04.30

20.00

15.51

05.15

02.16

 

 

06.50

08.10

14.36

16.45

03.30

05.15